இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்...

நிறைந்த வளம், மிகுந்த சந்தோசம், வெற்றி 

இவற்றை எல்லாம் இந்த இனிய புத்தாண்டு 

உங்களுக்கு கொண்டுவரட்டும், 

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
No comments:

Post a Comment